AÇIK RIZA BEYANI
Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bakicimiz.com web sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’ni linke tıklayarak okudum. 6698 Sayılı KVKK 5 (2) md uyarınca açık rızam olmaksızın verilerimin işlenmesini gerektiren haller müstesna olmak kaydıyla, bakicimiz.com ürün ve hizmetlerinin tarafıma daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama ve satış operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her türlü tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı dahilinde işlenmesi, kullanılması, saklanmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.maddesi anlamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.   1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla bakicimiz.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,   Bakicimiz.com web sitesi aracılığıyla ya da çeşitli şekillerde elektronik ya da fiziki ortamda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde sitemiz bakicimiz.com un pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ilan formları süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası hizmetlerin sunulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir. 3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  Toplanan kişisel verileriniz, bakicimiz.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;bakicimiz.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini.Yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine KVKK’nın 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verileriniz bakicimiz.com tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar  aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasındaki hukuki sebep, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuatta öngörülen haller nedeniyle 6698 sayılı KVKK 5 (1) bendinde açık rıza alınması öngörülen durumlar hariç olmak üzere.5.İlgili kişilerin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) 11 inci madde de sayılan diğer hakları, Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile hangi hakkı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızla birlikte bakicimiz.com sitesine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletmeniz durumunda,sitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, sitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir. Saygılarımızla www.bakicimiz.com

SİTE KULLANIM ŞARTLARI
SİTE KULLANIM ŞARTLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.  Bu site’yi kullanan ve ilan veren müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır: Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.bakicimiz.com adresinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 1. SORUMLULUKLAR a.Sitemiz fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.  b.Sitemiz , ilan veren kişinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.  d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. e.Sitede ilan veren kişi birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.  f. Bakıcı aramak için ilan veren kişi, bakıcılar tarafından aranıldığında görüşme ve işe alımdan tamamen kendisi sorumludur. İşe aldığı bakıcıya vereceği ücreti kendisi belirler. Bakıcının işe alınması ile ilgili daha sonra çıkacak olumsuzluklardan işe alan kişi sorumludur. Sitemiz işe alım konusunda karar vermemekte görüş bildirmemektedir. Kısacası sitemiz sadece aracılık hizmeti vermektedir. Çıkabilecek olumsuz durumlardan mesul değildir. g. Bakıcı ilanı veren kişilerin bilgilerinin tam ve eksizsiz olması ilanı veren kişi ile alakalı bir durumdur, bundan dolayı ilandaki yanıltıcı ve yanlış bilgilerden ilanı veren kişi mesuldür. h. Sitemiz sadece bakıcı ve bakıcı arayan kişilerin bilgilerini doğru verdiklerini kabul ederek sitesinde paylaşır. Yanlış ve eksik bilgilerden ilanı veren kişiler sorumludur. ı. Sitemiz ilan verme şartlarını değiştirmeyi gizli tutar. İlanların ücretli verilmesi ile ilgili kararı istediği zaman alabilir. i. Bakıcı arayan ve bakıcı ilanı verenlerin iletişim numaralarından arayarak rahatsızlık boyutunda birbirlerini rahatsız etmeleri numaralarını ve bilgilerini 3.şahıslara vererek paylaşmaları tamamen kendi mesuliyetlerindedir. Çıkabilecek uyuşmazlıklarda mahkemelerin açacağı davalardan sitemiz sorumlu olmayacaktır. j. Bakıcının işe alımından sonra eve vereceği zarar, hırsızlık yasa dışı olaylarda bulunmak çocuklara zarar vermek, işi aniden bırakıp gitmek gibi durumlardan sitemiz hiçbir zaman sorumlu olmayıp sorumluluk işe alım yapan kişiye aittir. k. Sitemiz tüm iletişim kanallarını açık tutmakta olup, verilen ilanların kaldırılması isteklerini instagram, email, facebookta bulunan mesaj panellerinden iletildiğinde en geç 3 gün içerisinde kaldırmayı taahhüt eder. Aksi taktirde ilan yayında süresiz kalacaktır. l. Sitemizdeki ilanlardaki iletişim numaraları ,isim ,email kayıtları herkese açıktır. Bu kayıtların 3.şahıslar tarafından kullanılması ve bu kullanımdan doğacak zarar ve rahatsızlıktan sitemiz sorumlu olmayacaktır. 2.  Fikri Mülkiyet Hakları 2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  3.Gizli Bilgiler 3.1. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.  5. Kayıt ve Güvenlik  Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz. 6. Mücbir Sebep Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.  7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. 8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler Site sahibi , dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’ nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 9. Tebligat İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site sahibi nin bilinen e.posta adresi (iletişim@bakicimiz.com) ve kullanıcının ilan formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, ilan verirken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 10. Delil Sözleşmesi Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 11. Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde KOCAELİ (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bakıcı mı arıyorsun? Kriterlerine uygun bakıcıyı bulmak için hemen ilan ver.
Üstelik tamamen ücretsiz.
Bakıcı mısın? Kriterlerine uygun işleri bulmak için hemen ilan ver.
Üstelik tamamen ücretsiz.